SDF Friends hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SDF Friends houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

  • De verwerking van persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Wij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als SDF Friends zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doelen en type persoonsgegevens

SDF Friends gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

  • Het ledenbestand (naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, geboorteplaats, betaalgegevens, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Het maken van diploma’s en/of getuigschriften
  • Het incasseren van contributie of aankopen
  • Schriftelijke correspondentie met leden
  • Digitale berichtgeving en/of nieuwbrieven aan leden


Beeldmateriaal en sociale media

Wij gaan op uiterst gepaste wijze om met foto- en beeldmateriaal dat door ons gemaakt wordt ten behoeve van social media en onze website. Wij gebruiken dit beeldmateriaal uitsluitend ter promotie van SDF Friends. Indien je hiermee niet akkoord gaat, dien je dit schriftelijk via e-mail aan te geven bij de secretaris van SDF Friends: secretariaat@sdffriends.nl

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat niet door ons is gemaakt en/of door derden wordt verspreid.Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn

SDF Friends bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouwzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.Heb je vragen?

Als je naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met het secretariaat van SDF Friends.