Gekisai sho kata

Tensho Kyokushinkai kata

Saifa kata

Seichen kata

Kata Gekisai dai ichi

Tsuki No kata

Sanchin kata

Sushiho

Sokugi Taikyoku Sono Ichi

Yantsu kata